Aansluiting bij kerndoelen (PO)

Het spreekt voor zich dat nieuwsmedia zich vooral goed lenen voor de domeinen Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld.
Nieuwsmedia bevatten informatieve en instructieve teksten die kunnen worden ingezet bij technisch en begrijpend lezen, maar ook voor discussies. Aan de hand van teksten uit de krant leren kinderen wat er speelt in de wereld - dichtbij en veraf - en leren zij om hun eigen ideeën over de actualiteit onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.  

Taal

Mondeling onderwijs: nieuwsberichten kunnen de aanleiding vormen voor gesprekken en discussies.
Schriftelijk onderwijs: leerlingen kunnen nieuwsteksten, zowel uit de krant als via de nieuwssites, gebruiken als voorbeeld om hun eigen gedachten schriftelijk onder woorden te brengen.
Taalbeschouwing en strategieën: in het nieuws worden regelmatig nieuwe woorden geïntroduceerd of worden bestaande begrippen opnieuw gedefinieerd (woordenschat en taalgebruik)

-> De SLO adviseert op welke momenten nieuwsmedia kunnen worden ingezet in de Tussendoelen en Leerlijnen Nederlands

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Mens en samenleving: nieuwsmedia als bronnen voor burgerschap. Door journalistieke teksten (zowel nieuwsberichten als opiniestukken) te gebruiken, informeren de leerlingen zich niet alleen over de samenleving, maar groeit ook hun betrokkenheid bij de samenleving.
Natuur en techniek: leerlingen kunnen praktische opdrachten en eigen onderzoeken onderbouwen aan de hand van de actualiteit, bijvoorbeeld weerkaarten en illustraties uit de krant.
Ruimte: ook hier geldt dat de actualiteit de leerling helpt om grip te krijgen op de materie en deze te verbinden aan de alledaagse werkelijkheid (bijvoorbeeld nieuwsberichten uit het buitenland, over Schiphol of over het milieu).
Tijd: Leerlingen leren het nut van historisch besef door gebeurtenissen in het heden te verbinden met (en soms te verklaren door) het verleden.

-> De SLO adviseert op welke momenten nieuwsmedia kunnen worden ingezet in de
Tussendoelen en Leerlijnen Oriëntatie op jezelf en de wereld