Bronnen

Nieuws in de klas heeft in de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het terrein van taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Vanzelfsprekend gaat onze aandacht daarbij uit naar de bijdrage die journalistiek en nieuwsmedia hieraan kunnen leveren. We verzamelen en verrichten onderzoek en leveren een actieve bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de nieuwsmedia en het onderwijs. Zie onderstaand een bloemlezing van publicaties en onderzoeksrapporten van zowel Nieuws in de klas als partnerorganisaties.

 

2019

Journalistiek als wapen tegen nepnieuws en desinformatie

Beschrijving: In Vives is een artikel verschenen waarin Chris van Hall toelichting geeft op het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs dat Nieuws in de klas heeft gepubliceerd. De journalistieke werkwijze wordt ingezet om leerlingen nieuwswijs te maken.

Auteur: Janneke van Wijk

Bron: Vives 164

2016

Fakenieuws in het nieuws
Beschrijving: 
Artikel over verschillende vormen van nepnieuws en het belang van journalistieke vaardigheden voor leerlingen.
Bron: Nieuws in de klas, 22 december 2016

2015

Werken met de actualiteit in de les
Beschrijving: 
In Levende Talen Magazine is een artikel verschenen waarin de voordelen van het werken met de actualiteit in de les worden besproken. Actuele bronnen bieden aanknopingspunten om een goede les Nederlands mee te geven en het gebruik ervan motiveert leerlingen vaak enorm, omdat ze meer willen weten en lezen over de dingen die om hen heen gebeuren. Na een praktijkvoorbeeld sluit het artikel af met een aantal mogelijkheden om een les op te zetten rondom de actualiteit.
Auteur:
 Mignon van Hasselt & Michelle Knijff (Nieuws in de klas)
Bron: Levende Talen Magazine, juni 2015

Jonge mensen zijn traditioneler in hun nieuwsconsumptie dan gedacht
Het beeld dat jongeren nog nauwelijks het nieuws volgen via de traditionele media, klopt niet. Papieren kranten en nieuws op televisie zijn voor jonge mensen nog altijd belangrijke nieuwsbronnen. Tot die conclusie komt Anna van Cauwenberge, promovenda aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Auteur: dr A. van Cauwenberge
Bron
Radboud Universiteit, juni 2015

Wat doe jij met de krant in de klas?
Beschrijving:
 Artikel in Zone waarin drie praktijkvoorbeelden worden beschreven van het gebruik van actualiteit in de klas. Deze voorbeelden laten zien hoe de krant zorgt voor verbinding met de actualiteit en een startpunt kan zijn voor een gesprek of discussie. Zone is het tijdschrift voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het bevat artikelen uit de praktijk, besprekingen van actuele beleidsthema’s en wetenschappelijke informatie.
Auteur:
 Marte van Vliet
Bron: Zone, april 2015

Bespreken van heftig nieuws met kinderen: ‘Mama, wat is ont…hoofdt’
Beschrijving:
 In het Nederlands Dagblad is een artikel gepubliceerd over het bespreken van heftig nieuws met kinderen, waarvoor Chris van Hall (manager Nieuws in de klas) is geïnterviewd. Hoewel het ouders en docenten kan afschrikken om heftig nieuws te bespreken is het van groot belang dat wel te doen. Juist bij groot en zwaar nieuws is het belangrijk om kinderen gerust te stellen door achtergronden toe te lichten en het nieuws te nuanceren en relativeren.
Auteur:
 Reiny de Fijter
Bron: ND.nl, februari 2015

2014

Praktijk: Krantenmaken.nl ontvangt compliment
Beschrijving: In de rubriek ‘Complimenten’ van tijdschrift Zone wordt een praktijksituatie beschreven waarin leerlingen de tool Krantenmaken.nl van Nieuws in de klas hebben gebruikt. Zone is het tijdschrift voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het bevat artikelen uit de praktijk, besprekingen van actuele beleidsthema’s en wetenschappelijke informatie. Het tijdschrift biedt een forum voor ontwikkelingsgerichte werkers (aan theorie en praktijk) in primair onderwijs, en voortgezet onderwijs.
Auteur: Bea Pompert
Bron: Zone, september 2014

Kinderen wapenen tegen geweld in de media
Beschrijving: Het onderwijs kan kinderen wapenen tegen geweld in de media. Afgelopen zomer was veel geweld te zien op sociale media, zoals de ramp met vlucht MH17, de onthoofdingen in Syrië en de oorlog in Gaza. Vanaf 6 jaar kunnen kinderen niet meer geheel afgeschermd worden van berichtgeving over geweld en is het van belang het wereldnieuws bespreekbaar te maken om kinderen weerbaar te maken tegen schokkend nieuws. In de nieuwste online brochure ‘Kinderen en oorlog in de sociale media’ van Mijn Kind Online worden de risico’s van schokkende nieuwsbeelden voor kinderen uitgelegd en wordt uiteengezet hoe ouders hiermee kunnen omgaan. Nieuws in de klas beschrijft wat de kernpunten uit deze brochure zijn en welke rol het onderwijs kan spelen. Daarnaast worden enkele verschillen tussen sociale media en nieuwsmedia naar voren gebracht.
Auteur: Remy Nijssen, Nieuws in de klas
Bron: 
Nieuws in de klas, september 2014 

Jongens motiveren voor lezen met nieuwsteksten
Beschrijving: 
Uit tal van onderzoeken blijkt dat jongens over het algemeen minder plezier hebben in lezen dan meisjes van dezelfde leeftijd. In dit literatuuronderzoek wordt uiteengezet wat het belang is van leesmotivatie, wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes en hoe nieuwsteksten een rol kunnen spelen bij het bevorderen van de leesmotivatie.
Auteur: 
Michelle Knijff, Nieuws in de klas
Bron: 
Nieuws in de klas, april 2014

2013

Mediawijsheidbrochure ‘What’s Your News?’- ENGELSTALIG
Beschrijving: In de publicatie van de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) demonstreren nieuwsuitgevers de belangrijke bijdrage die nieuwsmedia leveren aan mediawijs burgerschap. ‘What’s Your News?’ beschrijft verschillende mediawijze initiatieven op scholen in 18 Europese landen. Het gaat om initiatieven op kleuterscholen tot en met middelbare scholen, variërend van de kosteloze bezorging van papieren en digitale kranten, nieuwsquizzes, gastlessen van journalisten, en nieuwsproducties die door leerlingen zelf zijn gemaakt. Fifi Schwarz, voormalig directeur van Nieuws in de klas, is lid van de ENPA Working Group on Media Literacy. Zij is auteur van de bijdrage over nieuwsmedia en mediawijsheid in Nederland (pagina 19-20).
Auteur: 
European News Publishers’ Association
Bron: ENPA, 16 oktober 2013

Onderzoek CITO: nieuwsvolgers scoren hoger op argumentatievaardigheden
Beschrijving
: Uit het CITO-onderzoek Balans Oordelen en argumenteren als onderdeel van actief burgerschap en sociale integratie blijkt dat leerlingen die het nieuws volgen hoger scoren op argumentatievaardigheden dan klasgenoten die dat niet doen.
Bron: Cito, 22 april 2013

Nieuws in de klas helpt docenten nieuwsmedia in de lessen te verwerken
Beschrijving: Artikel waarin Chris van Hall (destijds projectleider onderwijs van Nieuws in de klas) wordt geïnterviewd over o.a. het aanbod van Nieuws in de klas en hoe nieuwsmedia bijdragen aan het leesplezier van leerlingen.
Auteur: Mandy de Bruijn
BronCOS, onafhankelijk vaktijdschrift voor eigentijds onderwijs en ictjaargang 31, nummer 2 -2013

Meer lezen, beter in taal – vmbo
Beschrijving:
 In de publicatie ‘Meer lezen, beter in taal – vmbo’ worden onderzoeken beschreven die ingaan op de effecten van lezen op taalontwikkeling voor het vmbo. Uit onderzoek van Denise Kortlever en Jeroen Lemmens (2012) en het internationale PISA-onderzoek (2009) komt naar voren dat gevarieerd lezen belangrijk is voor de taalontwikkeling. Jongeren van 15 jaar die gevarieerd lezen (dus niet alleen boeken, maar ook onder andere kranten en tijdschriften), scoren hoger op taal dan jongeren die dat niet doen. Kranten en tijdschriften blijken verder een uitstekende bron te zijn om de woordenschat uit te breiden. Uit onderzoek van Cunningham en Stanovich (1998) blijkt dat er veel laagfrequente woorden voorkomen in kranten en tijdschriften in vergelijking tot andere teksten. 
Auteur: 
Stichting Lezen en het Sectorinsituut Openbare Bibliotheken
Bron: 
lezen.nl, januari 2013

Interview: Nieuwswijsheid
Beschrijving: 
Fifi Schwarz, voormalig directeur Nieuws in de klas, onderzoekt voor het Kenniscentrum Media van de Hogeschool Windesheim de relatie tussen journalistiek en samenleving. De onmisbare schakel hierin is nieuwswijsheid. In dit interview licht Schwarz toe wat nieuwswijsheid inhoudt en hoe journalisten daaraan kunnen bijdragen.
Auteur: Hans Invernizzi
Bron: 
Win´, nieuws- en opinieblad van Windesheim, januari 2013

Media on the move – ENGELSTALIG 
Beschrijving: In ‘Media on the Move’ brengt de European Newspaper Publishers’ Assiociation (ENPA) ontwikkelingen in het Europese nieuwsmedialandschap in kaart. Uit de cijfers komt naar voren dat oplagevertalingen zich niet vertalen in een afname van het lezen van kranten, of het volgen van nieuws. Er lijkt eerder sprake van groei in de nieuwsconsumptie, die weliswaar andere vormen aanneemt: meer mensen delen een krant of volgen het nieuws digitaal.
Auteur: European Newspaper Publishers’ Association (ENPA)
BronENPA, januari 2013

2012

Balans Oordelen en argumenteren als onderdeel van actief burgerschap en sociale integratie
Beschrijving: De Balans beschrijft een eerste peilingsonderzoek naar burgerschapsvorming op de basisschool (uitgave CITO). De peiling is uitgevoerd vanuit het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON). Onderdeel van deze peiling was een onderzoek naar oordelen en argumenteren als competenties voor burgerschap. Uit de uitkomsten van dit peilingsonderzoek blijkt ondermeer dat leerlingen die het nieuws volgen hoger scoren op argumentatievaardigheden dan klasgenoten die dat niet doen.
Auteur: 
CITO
Bron: CITO, 2012

Praktijk: Nieuwsquiz
Beschrijving: Het vakblad Jeugd in School en Wereld (JSW) richt zich op leerkrachten in het basisonderwijs en geeft praktische tips voor in de les. In de vaste rubriek ‘Praktijk’ wordt de Nieuwsquiz van Nieuws in de klas beschreven als handvat om actualiteiten op een aantrekkelijke manier in de les aan de orde te stellen.
Auteur: Ruud Barnhoorn
BronJSW, december 2012

Create.engage.inspire – ENGELSTALIG
Beschrijving
: De brochure Create.engage.inspire brengt de grote verscheidenheid van mediaproducties en mediabedrijven in het Europese medialandschap in beeld. Deze publicatie is een initiatief van de gezamenlijke Europese mediabedrijven die willen laten zien welke bijdrage media leveren aan een sterke Europese samenleving. Nieuws in de klas wordt als een van de voorbeelden genoemd van media literacy initiatieven in Europa.
Auteur: 
CreativeMediaBusinessAlliance (CMBA)
Bron: CMBA, november 2012

Presentaties divers leesaanbod bij Congres Stichting Lezen
Tijdens het congres De aarzelende lezer over de streep van Stichting Lezen stonden diverse sprekers stil bij het belang van een divers leesaanbod. Naast het lezen van boeken, helpt het ook als kinderen andersoortige teksten te lezen, zoals nieuwsartikelen. Dat vergroot de woordenschat en verhoogt het vlot en begrijpend lezen. 
Presentatie: 
Thoni HoutveenHoe ziet goed leesonderwijs eruit, november 2012
Presentatie
Sari Sulkunen, EU High level group of experts on literacy, final report, november 2012

Newspapers play crucial role in promoting literacy in Europe – ENGELSTALIG
Beschrijving: Persbericht van de European News Publishers´ Association (ENPA) waarin de rol van Europese nieuwsbedrijven in het bevorderen van geletterdheid en mediawijsheid wordt benadrukt. Het persbericht is een reactie op het rapport van de High Level Group on Literacy, die alarm heeft geslagen over laaggeletterdheid in Europa. Deze werkgroep adviseert ondermeer om burgers van jongs af aan vaak en veel in aanraking te laten komen met een breed arsenaal aan tekstbronnen, waaronder nieuwsmedia.
Auteur: European News Publishers’ Association
Bron: ENPA, 6 september 2012

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe?
Beschrijving: Artikel waarin Fifi Schwarz (voormalig directeur Nieuws in de klas) betoogt dat mediawijsheid in essentie gaat over het kritisch analyseren van media-inhouden. Dat kan door de 5W1H-vragen, die centraal staan in journalistieke berichtgeving, toe te passen op zowel tekst (en beeld), maker, kanaal en op jezelf.   
Auteur: 
Fifi Schwarz
Bron: Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, juli-augustus 2012

Autonoom in een onstuimig medialandschap
Beschrijving: Afstudeerscriptie van Jelmer Mommers van de masteropleiding Journalistiek aan de Rijksuniversiteit GroningenAan de hand van diepte-interviews met mediacoaches onderzocht Mommers in hoeverre in het media-onderwijs op middelbare scholen aandacht wordt besteed aan nieuwsmedia. Omdat dat onvoldoende het geval is, worden leerlingen onvoldoende getraind hun algemene mediawijsheid aan te wenden wanneer ze journalistiek gebruiken. 
Auteur: Jelmer Mommers
Bron: jelmermommers.nl, 18 maart 2012

 

2011

Balans Actief Burgerschap en Sociale integratie
Beschrijving: 
Recentelijk publiceerde CITO de rapportage van het eerste peilingsonderzoek Burgerschap. In deze Balans wordt de stand van zaken aan het einde van de basisschool beschreven wat betreft het onderwijsaanbod in de bovenbouw van de basisschool en de resultaten op kennistoetsen van de leerlingen in groep 8. Ook wordt gerapporteerd over enkele aspecten van houding en gedrag van leerlingen met betrekking tot actief burgerschap en sociale integratie. Eén van de uitkomsten is dat leerlingen die kranten lezen, hoger scoren op de kennistoetsen.
Auteur: CITO
Bron: CITO, December 2011

Nieuwsmedia relevante bronnen, op alle platforms
Beschrijving: 
Het mediapubliek wordt door mediabedrijven vaak ingedeeld in leefstijlgroepen. Dit onderzoek brengt in kaart wie het nieuws via welk kanaal consumeert.
Auteur: Cebuco
Bron: Cebuco, het marketingplatform van NDP Nieuwsmedia, december 2011

Mediawijs met Nieuws in de klas
Beschrijving: 
In Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, wordt Fifi Schwarz (voormalig directeur Nieuws in de klas) geïnterviewd naar aanleiding van de naamswijziging van Krant in de Klas in Nieuws in de klas. Schwarz legt uit waarom journalistieke bronnen essentieel zijn voor onderwijs in mediawijsheid: niet de technologie, maar de inhoud staat centraal.
Auteur: Janneke van Wijk
Bron: Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, november 2011

50 ideas for the future of newspapers – ENGELSTALIG
Beschrijving: 
Ter ere van haar 50-jarig bestaan heeft de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) een speciale brochure uitgegeven. De brochure bevat een overzicht van innovatieve initiatieven van (brancheorganisaties van) nieuwsbedrijven uit heel Europa. De Digitale Nieuwscollage van Nieuws in de klas wordt genoemd als voorbeeld van innovatieve projecten gericht op het bevorderen van mediawijsheid. 
Auteur: European Newspaper Publishers’ Association (ENPA)
Bron: ENPA, november 2011 

Equipping citizens with critical skills in a multi-channel world – ENGELSTALIG
Beschrijving: De European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) roept de Europese Commissie op om in het beleid rondom mediawijsheid aandacht te besteden aan de inbreng van dagbladen. In het position paper wordt ingegaan op de belangrijke rol die nieuwsmedia spelen als maatschappelijke informatiebronnen. Daarbij worden twee vormen van media-educatie onderscheiden: educatie met (nieuws)media en educatie over (nieuws)media.  Beide zijn essentieel voor onderwijs dat is gericht op mediawijs burgerschap. Het position paper is geschreven door de Media Literacy Working Group van de ENPA, waarin Nieuws in de klas is vertegenwoordigd.
Auteur: Media Literacy Working Group, European Newspaper Publishers’ Association (ENPA)
Bron: ENPA Position Paper, oktober 2011
Bron: ENPA website

Actieonderzoek Actualiteit bij de les Nederlands
Beschrijving
: Leerlingen willen meer actualiteit bij lessen Nederlands. Dit blijkt uit een actie-onderzoek van Henk ten Klooster, dat hij uitvoerde in het kader van zijn lerarenopleiding bij Saxion.
Ten Klooster heeft op het vmbo van het Carmel College Salland in Raalte en op havo, atheneum en gymnasium van het lyceum De Grundel in Hengelo lessen getest, waarin werd gewerkt met nieuwsmedia. Uit het onderzoek blijkt dat nieuwsmedia een praktische werkvorm bieden die de motivatie van de leerlingen verhoogt en de lessen betekenisvoller – en leuker – maakt.
Auteur: Henk ten Klooster
Bron: Actie-onderzoek Actualiteit, september 2011

Actieonderzoek ‘Maatschappijleer met actualiteit’
Beschrijving:
 In actieonderzoek voor de Lerarenopleiding Maatschappijleer onderzoekt Stef van der Linden het effect van verbeteracties, gericht op de verwerking van de actualiteit op de leerprestaties van zijn klas (derdejaars VMBO GT). Uit zijn bevindingen blijkt dat zijn leerlingen de actualiteit meer zijn volgen en dat zij de lesstof van maatschappijleer dankzij het werken met de actualiteit beter zijn gaan begrijpen. 
Auteur:
 Stef van der Linden
Bron: 
Expertisecentrum Maatschappijleer, juni 2011

Gebruikersonderzoek: Docenten van mening dat werken met kranten bijdraagt aan leerdoelen en speerpunten
Beschrijving:
 Begin 2011 voerde DUO Market Research een gebruikersonderzoek uit voor Krant in de Klas. Daaraan werkten 582 docenten uit het primair en voortgezet onderwijs mee. Uit de uitkomsten blijkt dat het werken met de krant zowel bijdraagt aan de speerpunten van Krant in de Klas (taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap) als aan de leerdoelen van de docenten zelf.
Auteur: Michelle Knijff / Fifi Schwarz, Krant in de klas
Bron: Krant in de Klas / DUO Market Research, maart 2011

‘Oude media + nieuwe media = nieuwsmedia!’
Beschrijving: Fifi Schwarz (voormalig directeur Krant in de klas) zet vraagtekens bij het onderscheid tussen oude en nieuwe media: kranten zijn vooral nieuwsmedia. Het multimediaal denken vergt ook een andere benadering van de lezer: die is niet meer een passieve ontvanger van informatie, maar een actieve deelnemer aan het proces van informatie-uitwisseling.
Auteur: Fifi Schwarz
BronCebuco, 15 februari 2011

Brussels Declaration on Media Literacy
Beschrijving: 
Op 18 januari 2011 is de Brussels Declaration on Media Literacy gepresenteerd. De verklaring is bedoeld als oproep aan Europese beleidsorganen voor een samenhangend beleid rondom mediageletterdheid en steun aan initiatieven die erop zijn gericht om de mediageletterdheid van Europese burgers te vergroten.
Auteur: De Raad voor Media-opvoeding van de Franse Gemeenschap van België
Bron: CSEM, 18 januari 2011

Gezocht: Mediawijze burgers
Beschrijving
: Interview waarin Fifi Schwarz (voormalig directeur Krant in de Klas) betoogt dat mediawijsheid te veel gaat over technologie, en te weinig over het kritisch omgaan met media-inhouden.
Auteur: Jan Benjamin
BronNRC Handelsblad, 28 januari 2011

 

2010

Media literacy and the news – ENGELSTALIG
Beschrijving
: Fifi Schwarz (voormalig directeur Krant in de Klas) beschrijft hoe educatie over nieuwsmedia en journalistiek bijdraagt aan mediawijs burgerschap.
Auteur: Fifi Schwarz
BronInternational Clearinghouse on Youth and Media, 22 december 2010

Internetwijsheid. Vaardigheden van kinderen met informatie op internet
Beschrijving: 
Internetwijsheid is het resultaat van een afstudeeronderzoek dat Schellevis uitvoerde in opdracht van Stichting Krant in de Klas. Schellevis heeft op twee basisscholen in Noord-Holland onderzoek verricht naar de wijze waarop leerlingen in de bovenbouw (groep 7 en 8) online nieuwsberichten lezen. Uitkomsten zijn ondermeer dat leerlingen teksten slecht lezen en weinig letten op de betrouwbaarheid van bronnen.
Auteur:Joost Schellevis
Bron: 
Internetwijsheid, Joost Schellevis, oktober 2010  

Vijf jaar mediawijsheid: een vak apart?
Beschrijving
: Na vijf jaar mediawijsheidbeleid maken Fifi Schwarz (Krant in de Klas) en Brit Thomassen (EYE Filminstituut Nederland) de balans op: wat heeft het beleid tot dusver opgeleverd en wat moet er in de toekomst nog gebeuren om van jonge Nederlanders mediawijze burgers te maken? Het volledige artikel staat op ICTNieuws.nl; een ingekorte versie verscheen op 17 juli in Trouw.
Auteur: Fifi Schwarz en Brit Thomassen
Bron: ICTNieuws.nl, 12 juli 2010
Bron: Trouw, 17 juli 2010

De taal van de krant 

Beschrijving: In het onderwijsmagazine van de Vereniging van Openbaar Onderwijs brengt Fifi Schwarz (voormalig directeur Krant in de Klas) verslag uit van twee eindexamenklassen die zich tijdens een les Maatschappijwetenschappen verdiepen in de taal van de krant.
Auteur: Fifi Schwarz
Bron: Inzicht, mei 2010 

Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid
Beschrijving: In 2008 hebben Stichting Krant in de Klas en het lectoraat Media & Civil Society van de Hogeschool Windesheim geparticipeerd in een internationale vergelijkende studie naar het nieuwsmediagedrag van jongeren. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben Drok en Schwarz een uitgebreide analyse geschreven, waarin de belangstelling van jongeren voor nieuws en nieuwsmedia wordt gerelateerd aan hun maatschappelijke betrokkenheid.
Auteur: Nico Drok (Hogeschool Windesheim) en Fifi Schwarz (Nieuws in de Klas)
BronStichting Krant in de Klas / Hogeschool Windesheim,  21 januari 2010


2009


Europe’s newspaper publishers underline their active contribution to media literacy – ENGELSTALIG
Beschrijving: In reactie op de aanbeveling van de Europese Commissie inzake mediageletterdheid in digitale omgeving, laat de ENPA weten op welke wijze krantenuitgevers zich nu en in de toekomst inzetten voor mediawijs burgerschap.
Auteur: European Newspaper Publishers’ Association
BronENPA, 21 augustus 2009

Commission Recommendation on Media Literacy for a more competitive audiovisual and content industry and an inclusive knowledge society – ENGELSTALIG
Beschrijving: In dit beleidsdocument doet de Europese Commissie aanbevelingen aan de Europese lidstaten en media-industrie ter bevordering van mediageletterdheid in de digitale omgeving.
Auteur: Europese Commissie
BronEuropese Commissie, 20 augustus 2009

ENPA Position paper on media literacy –  ENGELSTALIG
Beschrijving: Beleidsdocument van de Europese vereniging van dagbladuitgevers. De ENPA wijst op het belang van onafhankelijke nieuwsmedia voor de ontwikkeling van democratisch burgerschap en roept Europese instituties (waaronder de Europese Commissie en het Europees Parlement) op om ook dagbladjournalistiek een plek te geven in media literacy programma’s.
Auteur: European Newspaper Publishers’ Association
BronENPA, mei 2009

Teens know what they want from online news. Do you?’  –  ENGELSTALIG
Beschrijving: Jonge webbezoekers willen niet per se kortere nieuwsberichten, maar willen deze wel in stukjes opgediend krijgen. Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek Teens know what they want from news. Do you? dat is uitgevoerd door het Media Management Center van Northwestern University, in opdracht van de NAA Foundation (de Amerikaanse zusterorganisatie van Krant in de klas).
Auteur: NAA Foundation
BronNAA Foundation, april 2009

‘Media-educatie met de krant’
Beschrijving: Een artikel over de praktische toepasbaarheid van de krant – op papier en online – voor de invulling van media-educatie lessen.
Auteur: Fifi Schwarz
BronMediaCoach. Vaktijdschrift over jeugd en mediawijsheid, februari 2009

Interview Wilbert Spooren, Hoogleraar Taal en Communicatie (Vrije Universiteit Amsterdam)
Beschrijving: Wilbert Spooren vertelt over het belang van herkennen van hoofd- en bijzaken, feiten en meningen en genreherkenning.
Auteur: Lieke Witlox
BronDocentenfolder Stichting Krant in de Klas, januari 2009 (pdf) 

Interview met Karin Raeymaeckers, Hoogleraar Pers- en Communicatiewetenschappen Universiteit Gent
Beschrijving: Karin Raeymaeckers vertelt over haar onderzoek naar het effect van het Vlaamse project Kranten in de Klas.
Auteur: Lieke Witlox
BronDocentenfolder Stichting Krant in de Klas, januari 2009 (pdf)

 

2008

‘Groot succes in België: de krant in het lespakket’
Beschrijving: Anne Martens beschrijft enkele uitkomsten van het onderzoek van Karin Raeymaeckers naar het effect van het Vlaamse project Kranten in de Klas (zie 3 oktober 2008).
Auteur: Anne Martens
BronDe Nieuwe Reporter, 26 december 2008

‘Help de dagbladen: leer jongeren kranten lezen’
Beschrijving: Fifi Schwarz (voormalig directeur Krant in de klas) en Nico Drok (hoofddocent Journalistiek Christelijke Hogeschool Windesheim) betogen dat kranten en jonge lezers elkaar nodig hebben. Ook voor jongeren blijkt  de krant een relevante bron voor nieuws en achtergronden over maatschappelijke ontwikkelingen.
Auteur: Fifi Schwarz en Nico Drok
BronTrouw, 23 december 2008

Newspapers in education in Flanders. A press policy to support the future readership market for newspapers –  ENGELSTALIG
Beschrijving: Evaluatie van het Vlaamse project Kranten in de Klas, waaruit blijkt dat het herhaald werken met kranten in het onderwijs bijdraagt aan een een grotere waardering voor dagbladen en kritischer mediabewustzijn. N.B. De link verwijst naar een abstract, het volledige artikel is alleen te raadplegen na betaling.
Auteur: Karin Raeymaeckers, Tim Hoebeke, Laurence Hauttekeete
Bron: Journalism Practice, 3 oktober 2008

Open letter to President Sarkozy   –  ENGELSTALIG
Beschrijving: De Europese krantenuitgevers roepen President Sarkozy op om ook dagbladen een plek te geven in media literacy initiatieven. Kranten leveren immers een wezenlijke bijdrage aan actief burgerschap en de ontwikkeling en versterking van democratische samenlevingen.
Auteur: European Newspaper Publishers Association
BronENPA, 3 oktober 2008

‘De krant verbindt’
Beschrijving: Fifi Schwarz (voormalig directeur Krant in de Klas) beschrijft hoe de verbindende functie van de krant de lessen kan verrijken: door de les te koppelen aan de actualiteit, kunnen docenten hun leerlingen de relevantie van de lesstof uitleggen.
Auteur: Fifi Schwarz
BronBij de Les, januari 2008

2007


‘Kranten lezen moet je leren’
Beschrijving: Fifi Schwarz (voormalig directeur Krant in de Klas) betoogt het belang van het leren lezen van kranten: dat gaat immers niet vanzelf, maar is wel van belang voor beter besef van maatschappelijke ontwikkelingen.
Auteur: Fifi Schwarz
BronDe Nieuwe Reporter, 10 november 2007

‘Ik lees liever feiten dan meningen’
Beschrijving: Discussie over de rol van het beoogde media-educatie expertisecentrum.
Auteur: Jan Benjamin
Bronnrc.next, 18 mei 2007

‘Lifelong readers: driving civic engagement’  –  ENGELSTALIG
Beschrijving: Amerikaans onderzoek naar relatie tussen het lezen van kranten en actieve maatschappelijke participatie.
Auteur: NAA Foundation
BronNAA Foundation, 10 mei 2007

KiK Gebruikersonderzoek: Docenten geven KiK een 7,4
Beschrijving: Volgens docenten PO en VO draagt het werken met de krant op school niet alleen bij aan de belangstelling van leerlingen voor nieuws, maar heeft het ook een positief effect op hun leerprestaties.
Auteur: DUO Market Research / Stichting Krant in de Klas
BronKiK, 6 maart 2007
 

2006

 

2005


‘Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap’
Beschrijving: De Raad voor Cultuur definieert het begrip mediawijsheid als een verbreding van media-educatie. In een gemedialiseerde samenleving oefenen media een steeds grotere invloed uit op de mate waarin en de wijze waarop burgers in de samenleving functioneren.
Auteur: Raad voor Cultuur
BronRaad voor Cultuur, 12 juli 2005

2004


‘Growing lifelong readers. The impact of student involvement with newspapers on adult readership’ 
 –  ENGELSTALIG
Beschrijving: Recall study uit 2004 van de Newspaper Association of America Foundation, de Amerikaanse zusterorganisatie Nieuws in de klas. Het onderzoek toont het verband tussen de mate waarin volwassenen de krant lezen en hun gebruik van kranten in het onderwijs toen zij leerling waren.
Auteur: NAA Foundation
Bron: NAA Foundation, 2004

 

Beschrijving: Uit tal van onderzoeken blijkt dat jongens over het algemeen minder plezier hebben in lezen dan meisjes van dezelfde leeftijd. In dit literatuuronderzoek wordt uiteengezet wat het belang is van leesmotivatie, wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes en hoe nieuwsteksten een rol kunnen spelen bij het bevorderen van de leesmotivatie.

Nieuwsbrief