PERSBERICHT // Chris van Hall benoemd als manager Nieuws in de klas

Amsterdam, 11 december 2013 – Chris van Hall is benoemd als manager van Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. Hij volgt Fifi Schwarz op, die zich volledig gaat toeleggen op haar werk bij Computerwijk, dat zij sinds dit jaar combineerde met Nieuws in de klas.

Van Hall was de afgelopen vijf jaar bij Nieuws in de klas werkzaam als projectleider onderwijs. Hij heeft veel ervaring opgedaan met het inbedden van nieuwsmedia in het onderwijscurriculum. Van Hall: “Jongeren gaan niet uit zichzelf het nieuws volgen, daar moeten ze toe worden aangemoedigd. En voor docenten is het soms lastig lessen voor te bereiden als de inhoud nog niet vast staat: daarvoor is de actualiteit vaak nog te nieuw. Toch zien zij ook het belang van werken met nieuwsmedia, vanwege de sterke koppeling met taal, mediawijsheid en burgerschap.”

Fifi Schwarz, die na negen jaar bij Nieuws in de klas vertrekt, stelt tevreden vast dat de diensten van Nieuws in de klas in de afgelopen jaren flink aan populariteit hebben gewonnen. “Het gebruik van nieuwsmedia in het onderwijs is de afgelopen jaren fors toegenomen; jaarlijks maken omstreeks 150.000 leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs inhoudelijk kennis met wat nieuwsmedia hen te bieden hebben. Docenten merken dat dit zijn vruchten afwerpt: leerlingen die het nieuws volgen, begrijpen de lesstof beter. Het bespreken van de actualiteit maakt de lessen levendiger en realistischer. En daardoor gaan zij nieuwsmedia ook meer waarderen.“

Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia spreekt zijn dank uit voor de belangrijke bijdrage van Fifi Schwarz: “Onder haar leiding is het accent verlegd van de technologische drager (krant, tv, internet) naar inhoud: in het dienstenaanbod van Nieuws in de klas staan de journalistieke producties van de aangesloten nieuwsbedrijven centraal. Daarbij was Fifi aanjager van vernieuwende projecten waarin jongeren actief aan de slag gaan met de digitale nieuwsvoorziening door onze lidbedrijven, zoals de Digitale Nieuwscollage en Nieuwsmakers, waaraan ook diverse fondsen financieel steun hebben verleend.”

——————————————————————-
Noot voor de redactie

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. De stichting helpt docenten in het primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van onze Nieuwsservice werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Voor meer informatie, neem contact op met communicatiemedewerker Michelle Knijff, m.knijff@nieuwsindeklas.nl of 020-4309190.

Nieuwsbrief