Nieuwsmedia: onmisbaar bij burgerschapsvorming

Nieuwsmedia zijn onmisbare bronnen om leerlingen burgerschapsvorming te brengen en hen te betrekken bij de wereld om hen heen.

Leerlingen worden in het onderwijs voorbereid op een actieve rol in de maatschappij. Daarom zijn scholen sinds 2003 verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap.

Burgerschapsonderwijs: voorbereiding op de samenleving

Hoe scholen deze taak invullen, bepalen zij zelf. De kern van burgerschap is om de betrokkenheid bij de omgeving te vergroten. Dat begint bij het vergaren van informatie, bijvoorbeeld met behulp van nieuwsmedia. Het nieuws koppelt de lessen aan de wereld buiten school en maakt de lesstof concreet.

Nieuws als lesmateriaal

Nieuwsmedia (papier, radio, online en tv) zijn voor burgerschapsvorming onmisbare bronnen, omdat ze berichten over ontwikkelingen dichtbij en ver weg. Bovendien doen ze dit vanuit verschillende invalshoeken: nieuwsmedia zijn pluriform.

Door nieuwsmedia in de les te gebruiken, zien leerlingen dat:

  • er verschillende perspectieven zijn op een gebeurtenis
  • in een democratie verschillende standpunten naast elkaar kunnen bestaan
  • er in media naast feiten ook ruimte is voor meningen en discussies

In de Handleiding Nieuwsservice vindt u concrete handvatten om nieuwsmedia in de les te integreren. De bijlage Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum laat zien aan welke kerndoelen u met de Nieuwsservice werkt.

Nieuwsbrief