Mediawijsheid: competenties voor burgerschap

In onze informatiesamenleving is het belangrijk dat kinderen mediawijsheid verwerven. Zo kunnen ze later actief deelnemen aan de samenleving.

Media zijn overal en spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Het beïnvloedt onder meer de manier waarop we met elkaar communiceren, waarover we het hebben en wat we belangrijk vinden. Daarom is het essentieel om kritisch en bewust met nieuwsmedia om te kunnen gaan.

Mediawijsheid: competenties voor burgerschap

De term mediawijsheid wordt in een adviesrapport van de Raad voor Cultuur (2005) als volgt omschreven: “Mediawijsheid is het geheel aan kennis, vaardigheden en mentaliteit, dat nodig is om actief, bewust en kritisch te participeren in een fundamenteel gemedialiseerde samenleving.”

Oftewel: het zijn de competenties die nodig zijn om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Mediawijsheid in het onderwijs

Om een actieve rol te kunnen spelen in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen zich informeren over de wereld om hen heen. Mediawijsheid is daarmee een basisvaardigheid voor elke leerling en gaat niet alleen over technologische vaardigheden of digitale veiligheid, maar over het omgaan met de inhoud van alle media.

Nieuwsmedia brengen niet alleen het nieuws, maar duiden dit ook door er vanuit uiteenlopende invalshoeken achtergronden bij te geven. Juist door nieuwsmedia te gebruiken, leren jonge burgers om de verschillen in berichtgeving en het proces van informatie-uitwisseling in een bredere context te plaatsen.

Leerlingen die mediawijs zijn:

  • hebben inzicht in de medialisering van de samenleving
  • begrijpen hoe media worden gemaakt
  • zien hoe media de werkelijkheid kleuren
  • kunnen informatie vinden en verwerken
  • creëren content
  • reflecteren op hun eigen mediagebruik

Nieuws als lesmateriaal

Nieuwsmedia zijn de bronnen bij uitstek. Nieuws in de klas biedt daarom de Nieuwsservice en bijbehorende lessuggesties, waarmee docenten met hun leerlingen werken aan mediawijsheid.

In de Handleiding Nieuwsservice vindt u concrete handvatten om nieuwsmedia in de les te integreren. De bijlage Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum laat zien aan welke kerndoelen u met de Nieuwsservice werkt.

Nieuwsbrief