Persbericht // Educatieve aanbod vernieuwd

Amsterdam, 27 juni 2013 – Nieuws in de klas roept leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs op om het verwerken van de actualiteit structureel in te bedden in het lesprogramma. Dat draagt bij aan een hogere leesmotivatie en betere leerprestaties van hun leerlingen. Om docenten hierin tegemoet te komen, heeft Nieuws in de klas het educatieve aanbod onlangs volledig vernieuwd. Centraal onderdeel is de Nieuwsservice, die voortaan vergezeld gaat van twee handleidingen (één voor het primair en één voor het voortgezet onderwijs) waarin wordt beschreven hoe het toepassen van nieuwsmedia aansluit bij het onderwijscurriculum.

Aansluiting nieuwsmedia bij curriculum
Docenten en leerlingen werken graag met de actualiteit: het verwerken van nieuwsteksten, zowel geschreven als beeldend, verrijkt de lesstof en vergroot het leerplezier. Desondanks vinden veel docenten het moeilijk nieuwsmedia structureel in het reguliere lesprogramma te integreren. Vaak wordt in actuele berichtgeving jargon gebruikt dat (nog) geen deel uitmaakt van het begrippenapparaat van de lesstof, of is voorkennis vereist die nog niet is behandeld. Docenten beschouwen het bespreken van de actualiteit daarnaast vaak als extracurriculaire activiteit.

Nieuws in de klas heeft in kaart gebracht op welke wijze het verwerken van nieuwsmedia aansluit bij het onderwijscurriculum. Dit is beschreven in de zojuist verschenen handleidingen voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Beide handleidingen gaan vergezeld van overzichten waarin het gebruik van nieuwsmedia wordt toegepast op de kerndoelen en eindtermen van de diverse vakken en domeinen. De handleidingen bevatten voorts lessuggesties die toepasbaar zijn op verschillende leergebieden. Bij elke lessuggestie is aangegeven aan welke leerdoelen docenten met hun leerlingen werken. Doel van de handleidingen is docenten te stimuleren om de verwerking van nieuwsmedia een structureler plek te geven in hun lesprogramma.

De handleidingen zijn te downloaden op de vernieuwde website:

Cover handleiding primair onderwijs         Cover handleiding primair onderwijs

 

Cover handleiding voortgezet onderwijs          Cover handleiding voortgezet onderwijs

Over de organisatie
Nieuws in de klas helpt docenten in het primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van onze Nieuwsservice en lesopdrachten werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Zie voor meer informatie: www.nieuwsindeklas.nl

 
= EINDE PERSBERICHT =

——————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over de handleidingen, zie www.nieuwsindeklas.nl/po/handleiding en www.nieuwsindeklas.nl/vo/handleiding  
Voor meer informatie over Nieuws in de klas, zie http://www.nieuwsindeklas.nl/over-nieuws-in-de-klas/ 
Of neem contact op met Michelle Knijff, 020-4309190, m.knijff@nieuwsindeklas.nl

Nieuwsbrief